โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นวิทยากรบรรยาย และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]