โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิศษ หัวข้อ “สถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ณ ท้องประชุมแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]