โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบและบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และวิทยากลุ่มร่วมกับนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ใหม่ โดยมีนายวัยวุฒิ รัชนิพนธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสาร มอบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]