โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม จิตอาสา 904 รหัส 4-ก134 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/64 เป็นวิทยากร หัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับประเทศไทย และการสืบสานพระราชปณิธานตามเบื้องพยุคลบาท” โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปลุกจิตสำนึกการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีจ่าเอกพิรพร อุลตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]