โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.40 น.นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย พม. สุราษฎร์ธานี (ONE HOME) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว (บริเวณอาคารอเนกประสงค์) พร้อมถือป้ายรณรงค์,กิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวและรับชมนิทรรศการ.กิจกรรมต้นไม้แห่งความสุข บรรยาย หัวข้อ “แนวคิดR-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรั รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคลในครอบครัว การส่งสริมให้คนในสังคมยอมรับและกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งส่งเสริมบทบาทในการเช้ามามีส่วนร่วม/รับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและคณะครู อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]