โครงการสตรี “Strong” ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อตำบลประสงค์เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรภาคทฤษฎีการบรรยายและภาคปฏิบัติในการจัดกิจกรรม (Workshop)โครงการสตรี “Strong” ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อตำบลประสงค์เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]