โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) สู่ผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสระ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]