โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ในหัวข้อ การคัดแยกขยะในครัวเรือน สิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการสาธิตทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]