โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขับเคลื่อน อสม. สู่ อพม.)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ใหม่) ในพื้นที่ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา นำทีมโดย นายสาทร คงสกุล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม มอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]