โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง สร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายของชุมชน และเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการลดการพึ่งพาระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]