โครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3 ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่เป็นผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 63 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]