โครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่เป็นผู้ใช้บริการกองทุนฯ จำนวน 53 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]