โครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 กลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ 4 พื้นที่ (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) โดยมีผู้แทนการเคหะแห่งชาติ คณะวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]