โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2565 คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นด้านการศึกษา และประกาศเกียรติคุณ ศพอส.ระดับดีมาก และระดับดี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และบรรยายพิเศษเรื่อง “ สถานการณ์ผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ” โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงาน ศพอส. จำนวน 26 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ อปท. รวมจำนวน 90 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]