โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายงานผู้สูงอายุ จัดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โดยมีการดำเนินกิจกรรมใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒณาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศพอส.) เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานในการพัดนาศักยภามผู้สงอายุในทุกมิติ และคัดเลือก ศพอส. ดีเด่นประจำจังหวัดเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ 2.กิจกรรมสนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สุงอายุในชุมชน ในการชับเคลื่อนกิจกรรมการถัดนาศักยภาพ ศพอส. ต้นแบบ
การจัดโครงการในวันนี้ เป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 78 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]