โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2565

วันที่ 15 สิงหาดม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงอายุโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการปฏิรูปชุมชนสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขมีคุณค่าในตนเอง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้สูงอายุให้ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการโดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมใจดีฟาร์ม ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายภาณุมาศ ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]