โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมย่อย อบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมย่อย อบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดโครงการ และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ” พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]