โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอมแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปลาดุก ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง โดยได้รับงบสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเปราะบางมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จำนวน 4 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอดอนสัก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]