โครงการเสวนา “การเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อทุกเพศสภาพ”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหรัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการเสวนา “การเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อทุกเพศสภาพ” จัดขึ้นโดย มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท (FES) สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (APSW) มูลนิธิส่งเสริมความสมอภาคทางสังคม (SEPF) โดยมี นายเวสน่า โรดิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีตริคเอแบร์ท (FES) ประจำประเทศไทยเป็นประธาน กล่าวรายงานโดย คุณเรืองรวี ชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนวคิด รูปแบบ วิธีการ และตัวแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อทุกเพศสภาพ ต่อหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม ที่มีหน้าที่ บทบาท ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายและทางสังคม กระบวนการยุติธรรม และให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกล่วงละเมิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) ขจัดมายาคติที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวการล่วงละเมิด และให้การช่วยเหลือที่เป็นมิตรต่อทุกเพศสภาพ และเพื่อเปิดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนได้ร่วมมือกันอย่างมีพลัง ในการผลักดันให้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งสร้างเสริมให้เกิดตัวแบบของกร ะบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตร ต่อทุกเพศสภาพให้ประสบความสำร็จ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คน ณ ห้องเพทาย โรงแรมไดมอนด์ พลาช่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]