โครงการและร่วมบรรยายในประเด็นหลักการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาบสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมโครงการและร่วมบรรยายในประเด็นหลักการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (การดูแลบาดแผลทางจิตใจเทคนิคการสื่อสารกับผู้เสียหาย และการดูแลตนเองสำหรับบุคลากรผู้ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]