โครงการ “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และ นายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศปคม.จ.สฎ เข้าร่วมโครงการ “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศาลแขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมภารกิจของศาลยุติธรรม และการบริหารจัดการคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางสาวนิโลบล หิรัญรัศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]