โครงการ “ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษา”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด สู่การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การกล้าคิด และกล้ำาแสดงออกในทางที่ถูกต้อง จัดโครงการโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]