โครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น”

  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ณ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]