โครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” และมอบกล้าพันธุ์ไม้

  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” และมอบกล้าพันธุ์ไม้ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) นำชุมชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]