ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ 15-16 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมส่งกลับภูมิลำเนา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ปฏิบัติตามาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]