ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนั ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ...
อ่านต่อ
เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 ...
อ่านต่อ