ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ืโดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้

  • กำหนดรับสมัครคนพิการอายุระหว่าง 15-40 ปี
  • มีทักษะความพิการ 5 ประเภท ได้แก่ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย พืการทางจิตใจและพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ พิการทางออทิสติก และคนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง
  • มี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเย็บหนัง และหลักสูตรเย็บผ้าสตรี
  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ 2 ช่องทาง 1.สมัครทางไปรษณีย์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 50 หมู่ 7 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่แสดงให้เห็นความพิการ หรือ E-mail : rehap-ppd@dep.go.th 2.สมัครด้วยตนเองและประเมินผลในวันและเวลาราชการ
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร >>ที่นี่<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งเพียร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

โทร. 06 2982 9611

นางสาวอรุณรัตน์ เบียนสูงเนิน

โทร. 06 3239 2439


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]