ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566- 2570)

>>เล่มแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566- 2570) ...
อ่านต่อ

Knowledge Management ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ...
อ่านต่อ
Loading...