ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับ นายศักดิ์ดาธร โชติกมาศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.เขาวง และนางสาวกรีฑารัตน์ ชื่นพระแสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.พะแสง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลเขาวง ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]