อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

นายสุชาติ แสงพรม

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ณ วันที่ / 09/11/2564    


นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย

นางสุดาวรรณ จันทรเสนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสกิจรัตน์ มังคลา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเปมนีย์ เรืองนวล

พนักงานอำนวยการ

นายนายวิทยา แจ้งอักษร

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุมลรัตน์ มากมา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อ…………………………

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไพศาล พุฒแดง

พนักงานขับรถยนต์

นายวิศรุต เหมทานนท์

พนักงานขับรถยนต์

นายไพริน เอกวรรณัง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายพงศักดิ์ พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวอินทิรา เขียวคง

พนักงานทำความสะอาด

   
 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

ณ วันที่ / 09/11/2564    


นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์

นักพัฒนาสังคม

นางสาวนิภาพร จิตมัง

นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง

นักพัฒนาสังคม

นางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐชฎาภรณ์ รักษายศ

เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ณ วันที่ / 09/11/2564    


นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม

นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ชื่อ…………………….

ตำแหน่ง……………………….

นางนภสร จินา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์

นิติกร

สิบเอกสัจจะ อาวุธ

นักพัฒนาสังคม

นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง

นักสังคมสงเคราะห์

ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม

นักพัฒนาสังคม

นางสาวญาณิกา ยอดไสว

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนุชรีย์ ด้วงสา

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

นางสาวกาญจนา ทองนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ

นางสาวดารีน่า วะจิดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ

<

นางสาวจันทรา เหล่ากูล

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร

ผู้ช่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

<

นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย

เนักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์

นักพัฒนาสังคม

นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล

นิติกร

นายภูวดล มาตภาพ

เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ / 09/11/2564    


นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร

นิติกร

นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลภัทรลดา พูลแก้ว

นักพัฒนาสังคม

นางสาวนุสรา เวชวิมล

นิติกร

นางสาวเกวลิน ชูช่วง

นักสังคมสงเคราะห์

นายคุณากร แก้วประดิษฐ์

นักพัฒนาสังคม

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายชนะ ศรีไวยพราหมณ์

พนักงานขับรถยนต์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial