แผนงบประมาณ

1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงฯให้สนง.พมจ.ดำเนินการ

2.แผนงานกิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561


Share: