แบบฟอร์มกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

  • Version
  • Download
  • File Size 0.08 KB
  • File Count
  • Create Date 13 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 19 มีนาคม 2021

แบบฟอร์มกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการสังคม

1.แบบ กสส.01 ที่แก้ไขใหม่

2.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสส.03 ที่แก้ไขใหม่

3.หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุส่งเสริมฯ

รับรององค์กรสวัสดิการสังคม

1.แบบคำขอรับรองรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

2.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานองค์กร

3.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

4.ใบปะหน้าหลักเกณฑ์และหลักฐานรับรององค์กรสวัสดิการสังคม

รับรององค์กรสาธารณประโยชน์

1.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน

2.แบบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์(กรณีมูลนิธิ สมาคม)ก.ส.ค.01

3.แบบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์(กรณีองค์กรภาคเอกชน)ก.ส.ค.02

4.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

5.ใบปะหน้าหลักเกณฑ์และหลักฐาน การรับรององค์กรสาธารณประโยชน์

หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมฯ


Share: