แบบฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุ

 • Version
 • Download
 • File Size 0.10 KB
 • File Count
 • Create Date 13 กรกฎาคม 2020
 • Last Updated 13 กรกฎาคม 2020

แบบฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุ

 1. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 2. แนวทางการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 3. แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
 4. แนวทางบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 5. หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการดำเนินงาน
 6. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน
 7. แบบฟอร์มสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบฟอร์มคลังปัญญาผู้สูงอายุ

 1. ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานการถ่ายทอกถูมิปัญญาผู้สูงอายุ
 3. ทะเบียนรายชื่อคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019


Share: