การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]