การจัดทำพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศป.คม.สฎ. เข้าร่วมการจัดทำพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2566-2570) โดยมีป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]