การชี้แจงการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีการ รวมทั้งแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]