การตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อดำเนินการตรวจแรงงานตามยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสวนราชการและผู้แทนจาก กอ.รมน.จ.สฎ. /ตม.จว.สฎ /กองร้อย อส.จ.สฎ.1. /สจจ.สฎ./สพร.11 สฎ. /สสค.สฎ/สปส.สฎ และ ศปข.8 ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 บริษัท แรงงานทั้งสิ้น จำนวน 202 คน ผลการตรวจสอบไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เลิกการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]