การตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ประเภทกิจการแปรรูปน้ำยางพาราและตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการก้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบ รบ.1) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) จำนวน 5 บริษัท แรงงานทั้งสิ้น 441 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]