การทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและการเลี้ยงดูเด็ก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและการเลี้ยงดูเด็ก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]