การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ( Digital Transformation )”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ( Digital Transformation “) ในรูปแบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลติจิทัล ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสางจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]