การบูรณาการทำงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อำเภอท่าชนะ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ก.ย.06 ในการยืนยันตัวตน (E-KYC) และรับหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น/บัญชีบุคคลอื่น ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอท่าฉางมีจำนวนกลุ่มเปราะบางยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (E-KYC) จำนวน 179 คน กลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ จำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 499 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]