การบูรณาการทำงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ร่วมกับ นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ก.ย.06) ในการยืนยันตัวตน (e-kyc) และรับหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น/บัญชีบุคคลอื่น ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอท่าฉางมีจำนวนกลุ่มเปราะบางยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-kyc) จำนวน 120 คน กลุ่มเปราะบางยังไม่ผูกพร้อมเพย์ จำนวน 235 คน รวมทั้งสิ้น 355 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]