การประขุมเชิงปฏิบัติการ “คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตำบลขุนทะเล”

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตำบลขุนทะเล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 โดยมีนายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ (บ้านตรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]