การประชุมกณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม และ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการทคลองเลี้ยง ดูไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]