การประชุมการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน ในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]