การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม
ผลการประชุม
1.ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การใช้รถในภารกิจลงพื้นที่ควรมีแผนเพื่อให้ ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารการใช้น้ำมัน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
2.การทำงานของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ต้องมีการพูดคุย แก้ปัญหาในกลุ่มก่อน เพื่อให้มีการแก้ปัญหาได้ทันเวลา
3.ให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นเจ้าภาพการประสานภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน CSR โดยเฉพาะการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบาง
4.การทำข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมให้นำข้อมูลสถานการณ์ของประเทศมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อมาจัดลำดับความสำคัญปัญหา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]