การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเลริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีพลมืองดี สังคมไทยน่าอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือพลเมืองดีและครอบครัวกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติพลเมืองคี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]