การประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดาพร
รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทรั นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุม ฯ โดยได้นำเสนอรายงานผลการคัดกรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]