การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ. จังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพจ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืนและการนำข้อมูลในระบบฐานป้อนข้อมูล TPMAP มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ างแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชนต่องานและประชาชนมากที่สุด และการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ การสร้างซ่อม ที่อยู่อาศัย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]