การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเกาะพะงัน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะพะงัน (คจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วาระการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการ/ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง 64 ครัวเรือน ในระบบ TPMAP และการพิจารณาให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางตกหล่น จำนวน 2 ครัวเรือน รวมถึงการช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่ผ่านมิติด้านความเป็นอยู่ (สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร) จำนวน 7 ครัวเรือน ที่ต้องช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]